ساختمان مهندس صداقتی
  • کارفرما مهندس عسگر صداقتی
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-شهرک آزادی
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت-آیفون هوشمند