• کارفرما آقای دوار علایی
  • وضعیت اتمام شده
  • محل اجرا اردبیل-خیابان دانشگاه
  • زمان اجرا خرداد 98
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت

بررسی اجمالی پروژه

  • پروژه دوبلکس آقای علایی واقع در خیابان دانشگاه مججهز به سیستم هوشمند HDL می باشد.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • کنترل روشنایی
  • کنترل سرمایش و گرمایش
  • کنترل امنیت