• کارفرما خانم ملک زاده
  • وضعیت اتمام شده
  • محل اجرا اردبیل-خیابان خرمشهر
  • زمان اجرا تیر 97
  • امکانات هوشمند روشنایی-گرمایش

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی مسکونی در سال 97 مجهز به سیستم هوشمند HDL جهت کنترل روشنایی و گرمایش گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • کنترل روشنایی
  • کنترل گرمایش