آپارتمان آقای سفارشی
  • کارفرما آقای حسن سفارشی
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-شهرک آزادی
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت