آپارتمان آقای رجایی
  • کارفرما آقای رجایی
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-شهرک کوثر
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت