ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺪرن را ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺒﻌﺎت آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ و…( ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژی را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻣﻮارد ﻓﻮق دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در اﻣﺮ ﻫﺘﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺘﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﮕﺎه ﻫﺘﻞ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮان و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺘﻠﺪاری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ، اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

۱-اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﺳﻨﯿﻦ

۲- ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﻮﺋﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻤﺎن و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺘﻞ

با سیتم هوشمند یک شب اقامت در هتل شما تجربه ای ویژه برای مسافرین خواهد بود.