آپارتمان آقای حسن پور
  • کارفرما آقای حسن پور
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-شهرک کوثر
  • زمان اجرا مرداد 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت