• کارفرما خانم مهندس رجبی
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا بیرجند
  • زمان اجرا اسفند ماه 1399

بررسی اجمالی پروژه

تجهیز کارگاه برق مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان بیرجند با تجهیزات هوشمند پروتکل KNX برند HDL توسط خانه هوشمند آراد