ساختمان آقای فرض اله پور
  • کارفرما آقای فرض اله پور
  • وضعیت تمام شده
  • محل اجرا اردبیل - شهرک نادری
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی - سرمایش و گرمایش - امنیت

بررسی اجمالی پروژه

  • این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک نادری مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش  و سرمایش و همچنین سیستم امنیتی تحت شبکه برای این واحد مسکونی لحاظ گردیده است.

 

خدمات هوشمند ارائه شده

  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی
  • سیستم هوشمند کنترل گرمایش
  • سیستم هوشمند کنترل سرمابش
  • سیستم هوشمند امنیت