ساختمان آقای فرض اله پور
  • کارفرما آقای فرض اله پور
  • وضعیت در حال اجرا
  • محل اجرا اردبیل-شهرک نادری
  • زمان اجرا تیر 99
  • امکانات هوشمند روشنایی-سرمایش و گرمایش-امنیت