تجاری و خدماتی هوشمند

ساختمان های اداری یک از اصلی ترین و مهمترین  فضاها برای  استفاده از سیستم های کنترل هوشمند ساختمان هستند.سیستم مدیریت هوشمند ساختمان برای رفع نیازهای یک دفتر کار مدرن بسیار

هتل هوشمند

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و