ساختمان آقای قبادی

ساختمان آقای قبادی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک نادری مجهز به سیستم هوشمند LIVOLO گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش و قابلیت کنترل از راه دورلحاظ
آپارتمان آقای سفارشی

آپارتمان آقای سفارشی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک ازادی مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش  و سرمایش  تحت شبکه برای این
آپارتمان آقای رجایی

آپارتمان آقای رجایی

بررسی اجمالی پروژه این پروژه ی ساختمانی، واقع در شهرک کوثر مجهز به سیستم هوشمند HDL گردیده است و امکاناتی همچون کنترل روشنایی، گرمایش  و سرمایش و همچنین سیستم امنیتی